Toets eerstegraads functies

Opgave 1

Gegeven is de lineaire functie f(x) = -22x + 3.
Bereken f(82).

Opgave 2

Gegeven is de lineaire functie f(x) = 21x + 9.
Voor welke x geldt f(x)=-8. Geef het antwoord met twee decimalen.

Opgave 3

Schrijf de vergelijking -17x + 3y = 5 in de standaardvorm
y = ax + b.

Opgave 4

Los de volgende vergelijking op en geef de oplossing in twee decimalen met een decimale punt.

-7(x-6) = 13(x+5)+3

Opgave 5

Gegeven is de lineaire vergelijking 16x + 59y = 16.
Bereken y als x = -18. Geef het antwoord met twee decimalen.

Opgave 6

De provisiekosten bij het aan- of verkopen van een aandelenpakket bij de NBA-bank zijn € 90 , vermeerderd met 0.15% van de huidige waarde van die aandelen. De Baro-bank rekent alleen 0.32% van de waarde van de aandelen. Geef het antwoord in hele Euro.

Bereken bij welke waarde van het aandelenpakket de provisiekosten bij de NBA-bank en de Baro-bank gelijk zijn.

Opgave 7

Bereken het snijpunt van de lijnen y=3x+5 en y=-10x+-6. Geef de x-coördinaat van het snijpunt in twee decimalen.

Opgave 8

Geef de x-coördinaat van het snijpunt van de lijnen y=4x+4 en -2x+2y=3 in drie decimalen.

Opgave 9

Bereken het snijpunt van de lijnen 5x+-8y=17 en -7x+9y=3. Geef de y-coördinaat van het snijpunt in twee decimalen.

Opgave 10

De lijn in onderstaande tekening heeft als vergelijking y=ax+b en bevat de punten P en Q, waarvan de coördinaten gegeven zijn.
Bepaal de vergelijking.


Antwoorden en uitleg

voor gebruik website
>